Czym wyróżnia się faktoring z regresem?

Faktoring to usługa finansowa, która zyskuje na popularności wśród przedsiębiorstw, szczególnie tych, które często borykają się z problemami związanymi z płynnością finansową. Polega ona na sprzedaży wierzytelności (faktur) firmie faktoringowej w zamian za gotówkę. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko uzyskać środki, które w normalnych warunkach byłyby dostępne dopiero po uregulowaniu faktur przez kontrahentów. Istnieje kilka rodzajów faktoringu, a jednym z nich, o szczególnym znaczeniu, jest faktoring z regresem.

Rodzaje faktoringu

Przed omówieniem faktoringu z regresem, warto przyjrzeć się głównym rodzajom faktoringu, które przedsiębiorstwa mogą wybrać w zależności od swoich potrzeb i specyfiki działalności.

Faktoring pełny (bez regresu)

W przypadku faktoringu pełnego, firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie ureguluje należności, sprzedający faktury nie musi zwracać otrzymanych środków. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla przedsiębiorstwa, jednak często wiąże się z wyższymi kosztami.

Faktoring niepełny (z regresem)

Faktoring z regresem, który jest głównym tematem tego artykułu, oznacza, że w przypadku niewypłacalności dłużnika, przedsiębiorstwo sprzedające faktury musi zwrócić firmie faktoringowej otrzymane wcześniej środki. Ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje więc po stronie przedsiębiorstwa.

Faktoring mieszany

Kombinacja faktoringu pełnego i niepełnego, gdzie firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności tylko do pewnego limitu. Powyżej tego limitu ryzyko ponosi przedsiębiorstwo.

Faktoring jawny (otwarty)

Dłużnik jest informowany o cesji wierzytelności na firmę faktoringową, co może wpływać na relacje handlowe między stronami.

Faktoring tajny (cichy)

Dłużnik nie jest informowany o cesji wierzytelności. Faktury są opłacane na konto sprzedającego, a ten następnie przekazuje środki firmie faktoringowej.

Faktoring eksportowy

Przeznaczony dla firm prowadzących handel zagraniczny. Firma faktoringowa zajmuje się również zarządzaniem ryzykiem walutowym i kredytowym związanym z transakcjami międzynarodowymi.

Faktoring importowy

Faktoring wspierający importera w zarządzaniu płatnościami na rzecz zagranicznych dostawców.

Charakterystyka faktoringu z regresem

Faktoring z regresem to forma finansowania, w której firma faktoringowa nabywa wierzytelności przedsiębiorstwa, ale nie przejmuje ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie ureguluje należności, przedsiębiorstwo musi zwrócić firmie faktoringowej otrzymane wcześniej środki. To rozwiązanie ma zarówno swoje zalety, jak i wady.

Zalety faktoringu z regresem

  • Ze względu na to, że ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie sprzedającego, koszty faktoringu z regresem są zazwyczaj niższe niż w przypadku faktoringu pełnego. Firmy faktoringowe mogą oferować bardziej konkurencyjne stawki prowizji.

  • Podobnie jak w przypadku innych form faktoringu, przedsiębiorstwo szybko uzyskuje środki finansowe, co pozwala na utrzymanie płynności finansowej i realizację bieżących zobowiązań.

  • Procedury związane z faktoringiem z regresem są zazwyczaj prostsze i mniej formalne, co może przyspieszyć cały proces.

Faktoring z regresem jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą szybko uzyskać dostęp do gotówki przy relatywnie niższych kosztach. Dostępny jest na atrakcyjnych warunkach w firmie faktoringowej Smeo.pl. Wejdź na Smeo.pl i dowiedz się więcej.

Artykuł sponsorowany

Redakcja businessandlife.pl